Algemene Voorwaarden Zeilschool

 

 

Inschrijving

Inschrijving voor een activiteit van de zeilschool kan via het inschrijfformulier op de website (www.zeilschoolwindemanneke.nl) en via e-mail. Voor een inschrijving zijn in ieder geval nodig: naam, telefoonnummer, emailadres, datum, gewenste activiteit en aantal personen.
Door inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Bevestiging

Na ontvangst van de inschrijving volgt -wanneer er plaats is in de activiteit naar keuze- een bevestiging per e-mail. Hierin staan klantnaam, activiteit, datum en prijs bevestigd. Tevens is een factuur bijgevoegd. De boeking is hiermee definitief.

Wanneer de activiteit onverhoopt volgeboekt is, kan de inschrijving niet definitief gemaakt worden.

 

Betalingen

Betaling kan ineens of in twee termijnen. Binnen 2 weken na boeking dient 50% van de factuur betaald te zijn. De resterende 50% moet uiterlijk 3 weken voor de activiteit volledig betaald zijn.

 

Annulering door klant

Mocht het nodig zijn om de boeking te annuleren, dan dient dit schriftelijk te gebeuren. De klant is dan verschuldigd:

– Tot 6 weken vòòr de activiteit: 50% van het totaalbedrag;

– Tot 2 weken vòòr de activiteit: 75% van het totaalbedrag;

– Binnen 2 weken vòòr de activiteit: 90% van het totaalbedrag.

Om dit risico af te dekken kunt u het beste een annuleringsverzekering afsluiten.

 

Annulering door Zeilschool Windemanneke

De zeilschool is te allen tijde gerechtigd om een overeenkomst voor een activiteit zonder opgaaf van reden eenzijdig te ontbinden. In dat geval vervallen de betalingsverplichtingen voor de afnemer inzake de ontbonden overeenkomst. Bij annulering van de activiteit zal door de zeilschool het volledige bedrag worden teruggestort aan de klant, tenzij sprake is van overmacht.

 

Overmacht

De zeilschool is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade of gevolgschade, als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen activiteiten wanneer deze tekortkomingen zijn te wijten aan overmacht of omstandigheden die niet aan de zeilschool zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede verstaan iedere situatie waarop de zeilschool geen beslissende controle kan uitvoeren, met inbegrip van stakingen, storingen in de electriciteit-en telecomvoorzieningen, natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen. Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden ligt bij de klant. Het is ter beoordeling van de zeilschool of een activiteit doorgang kan vinden. De zeilschool kan een activiteit te allen tijde afgelasten vanwege weersomstandigheden, eventueel onder aanbieding van een geheel en/of gedeeltelijk vervangende of aangepaste (theorie-) activiteit tijdens dezelfde periode.

De zeilschool is gerechtigd om de invulling van een arrangement binnen alle redelijkheid te wijzigen. In omstandigheden waardoor de uitvoering van de activiteit (of les) wordt belemmerd en waar de zeilschool verantwoordelijkheid draagt, zoals technische defecten aan de boot of afwezigheid van de instructeur, is de zeilschool te allen tijde gerechtigd het arrangement af te gelasten onder aanbieding van een geheel en/of gedeeltelijk vervangende (theorie-) activiteit tijdens dezelfde periode of restitutie van de cursussom naar rato van het gemiste deel van de activiteit, naar keuze van de zeilschool.

 

Aansprakelijkheid

De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.

De zeilschool verwacht dat de klant zich tijdens de activiteit volledig zal houden aan de aanwijzingen van het personeel van de zeilschool.
Derhalve aanvaardt de zeilschool geen enkele aansprakelijkheid voor verwonding van personen of verlies van/schade aan goederen, welke zich bevinden op de boten waar door de zeilschool op wordt gevaren. Hiervoor adviseren wij u een reisverzekering af te sluiten.

Deelnemer dient verzekerd te zijn voor door hen veroorzaakte schade jegens de zeilschool of derden.

Deelnemer dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma A of dient te kunnen zwemmen op gelijk niveau.

Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de risico’s die horen bij het zeilen/varen (en dienen zo nodig van tevoren daar informatie over in te winnen).

Als binnen een activiteit gebruik gemaakt wordt van een boot die eigendom is of onder de verantwoordelijkheid valt van een cursist zijn zowel de zeilschool als haar medewerkers in geen geval aansprakelijk bij schade, vermissing, diefstal aan deze boot.

 

Klachten

Klachten betreffende de uitvoering van de activiteit moeten schriftelijk worden ingediend bij de zeilschool binnen 1 maand na de laatste dag van de activiteit of cursus.

 

Overig

Zeilschool Windemanneke is gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande toestemming van de zeilschool, om rechten en plichten uit deze voorwaarden of de

overeenkomst over te dragen aan derden.
Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website en worden op verzoek toegezonden aan afnemer. Dit is versie 15 januari 2011.

 

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden.